top of page

PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit is een verplichting vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om je goed en gericht te kunnen behandelen hebben wij gegevens nodig over je gezondheid. Voor de financiële afhandeling hebben wij een naam, adres en geboortedatum nodig. De persoonsgegevens verstrek je aan praktijk Semai via de website, e-mail, telefoon, app en de intake. De persoonsgegevens worden verwerkt door mij: Tracy Overeem, Shiatsu praktijk Semai.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

 • Geboortedatum;

 • Inhoud van communicatie, aangaande gezondheid en afspraken.

Doeleinden

Semai gebruikt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het inhoud geven aan de massages;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Facturering;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze behandelovereenkomst en je dus te kunnen behandelen, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking van je gegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Semai vanwege een wettelijke verplichting hieraan moet voldoen. Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Verstrekking aan andere therapeuten/zorgverleners

Alleen met jouw toestemming kunnen je gegevens worden gedeeld met andere masseurs of therapeuten. Dit kan bijvoorbeeld als jij als cliënt (tijdelijk) bij een andere therapeut onder behandeling gaat.

Het bewaren van je gegevens en je dossier

Semai zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Daarna worden je gegevens bewaard en niet meer verwerkt.

Beveiliging van je gegevens

Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Hiervoor heeft Semai passende beveiligingsmaatregelen genomen, o.a. door beveiligde online-systemen, een SSL certificaat en wachtwoorden.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Semai een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt je Semai verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: Tracy Overeem, Shiatsu praktijk Semai, shiatsu@to-touch.nl.

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Semai, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 september 2020.

Semai kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page